You are here

Biblio

Export 8 results:
Filters: Author is Peng, Chengxin  [Clear All Filters]
2016
Direct Superassemblies of Freestanding Metal-Carbon Frameworks Featuring Reversible Crystalline-Phase Transformation for Electrochemical Sodium Storage, Kong, Biao, Zu Lianhai, Peng Chengxin, Zhang Yan, Zhang Wei, Tang Jing, Selomulya Cordelia, Zhang Liudi, Chen Hanxing, Wang Yang, et al. , J. Am. Chem. Soc., 12/2016, Volume 138, Number 50, p.16533–16541, (2016)
High-performance NaFePO4 formed by aqueous ion-exchange and its mechanism for advanced sodium ion batteries, Tang, Wei, Song Xiaohe, Du Yonghua, Peng Chengxin, Lin Ming, Xi Shibo, Tian Bingbing, Zheng Jiaxin, Wu Yuping, Pan Feng, et al. , J. Mater. Chem. A, 03/2016, Volume 4, Number 13, p.4882–4892, (2016)
In Situ Raman and Nuclear Magnetic Resonance Study of Trapped Lithium in the Solid Electrolyte Interface of Reduced Graphene Oxide, Tang, Wei, Goh Bee-Min, Hu Mary Y., Wan Chuan, Tian Bingbing, Deng Xuchu, Peng Chengxin, Lin Ming, Hu Jian Zhi, and Loh Kian Ping , Journal of Physical Chemistry C, 02/2016, Volume 120, Number 5, p.2600–2608, (2016)
Incorporation of well-dispersed sub-5-nm graphitic pencil nanodots into ordered mesoporous frameworks, Kong, Biao, Tang Jing, Zhang Yueyu, Jiang Tao, Gong Xingao, Peng Chengxin, Wei Jing, Yang Jianping, Wang Yongcheng, Wang Xianbiao, et al. , Nature Chemistry, 02/2016, Volume 8, Number 2, p.171–178, (2016)
Polyquinoneimines for lithium storage: more than the sum of its parts, Tian, Bingbing, Ning Guo-Hong, Tang Wei, Peng Chengxin, Yu Dingyi, Chen Zhongxin, Xiao Yinglin, Su Chenliang, and Loh Kian Ping , Mater. Horizons, 09/2016, Volume 3, Number 5, p.429–433, (2016)

Theme inspired by Danetsoft