You are here

Biblio

Export 114 results:
Filters: Author is Loh, Kian Ping  [Clear All Filters]
2017
Chemical Stabilization of 1T ' Phase Transition Metal Dichalcogenides with Giant Optical Kerr Nonlinearity, Tan, Sherman J. R., Abdelwahab Ibrahim, Ding Zijing, Zhao Xiaoxu, Yang Tieshan, Loke Gabriel Z. J., Lin Han, Verzhbitskiy Ivan, Poh Sock Mui, Xu Hai, et al. , J. Am. Chem. Soc., 02/2017, Volume 139, Number 6, p.2504–2511, (2017)
Chemical Vapor Deposition of Large-Size Monolayer MoSe2 Crystals on Molten Glass, Chen, Jianyi, Zhao Xiaoxu, Tan Sherman J. R., Xu Hai, Wu Bo, Liu Bo, Fu Deyi, Fu Wei, Geng Dechao, Liu Yanpeng, et al. , J. Am. Chem. Soc., 01/2017, Volume 139, Number 3, p.1073–1076, (2017)
Controllable Synthesis of 2D and 1D MoS2 Nanostructures on Au Surface, Xu, Hai, Ding Zijing, Nai Chang Tai, Bao Yang, Cheng Fang, Tan Sherman J. R., and Loh Kian Ping , Adv. Funct. Mater., 05/2017, Volume 27, Number 19, p.1603887, (2017)
Controlled Growth of 1D MoSe2 Nanoribbons with Spatially Modulated Edge States, Cheng, Fang, Xu Hai, Xu Wentao, Zhou Pinjia, Martin Jens, and Loh Kian Ping , Nano Lett., 02/2017, Volume 17, Number 2, p.1116–1120, (2017)
Controlled growth of ultrathin Mo2C superconducting crystals on liquid Cu surface, Geng, Dechao, Zhao Xiaoxu, Li Linjun, Song Peng, Tian Bingbing, Liu Wei, Chen Jianyi, Shi Dong, Lin Ming, Zhou Wu, et al. , 2D Mater., 03/2017, Volume 4, Number 1, p.011012, (2017)
Gate-Tunable Giant Stark Effect in Few-Layer Black Phosphorus, Liu, Yanpeng, Qiu Zhizhan, Carvalho Alexandra, Bao Yang, Xu Hai, Tan Sherman J. R., Liu Wei, Neto Castro A. H., Loh Kian Ping, and Lu Jiong , Nano Lett., 03/2017, Volume 17, Number 3, p.1970–1977, (2017)
Molecular Beam Epitaxy of Highly Crystalline Monolayer Molybdenum Disulfide on Hexagonal Boron Nitride, Fu, Deyi, Zhao Xiaoxu, Zhang Yu-Yang, Li Linjun, Xu Hai, Jang A.-Rang, Yoon Seong In, Song Peng, Poh Sock Mui, Ren Tianhua, et al. , J. Am. Chem. Soc., 07/2017, Volume 139, Number 27, p.9392–9400, (2017)
Nano-bio interactions between carbon nanomaterials and blood plasma proteins: why oxygen functionality matters, , Geldert Alisha, Liu Yanpeng, Loh Kian Ping, and Lim Chwee Teck , NPG Asia Mater., 08/2017, Volume 9, p.e422, (2017)
Phase Transformations in TiS2 during K Intercalation, Tian, Binbing, Tang Wei, Leng Kai, Chen Zhongxin, Tan Sherman Jun Rong, Peng Chengxin, Ning Guo-Hong, Fu Wei, Su Chenliang, Zheng Guangyuan Wesley, et al. , ACS Energy Lett., 08/2017, Volume 2, Number 8, p.1835–1840, (2017)
Reversible multi-electron redox chemistry of pi-conjugated N-containing heteroaromatic molecule-based organic cathodes, Peng, Chengxin, Ning Guo-Hong, Su Jie, Zhong Guiming, Tang Wei, Tian Bingbing, Su Chenliang, Yu Dingyi, Zu Lianhai, Yang Jinhu, et al. , Nat. Energy, 07/2017, Volume 2, Number 7, p.17074, (2017)
Supramolecular Structure of the Monolayer Triggers Odd-Even Effects in the Tunneling Rates across Noncovalent Junctions on Graphene, Song, Peng, Thompson Damien, Annadata Harshini V., Guerin Sarah, Loh Kian Ping, and Nijhuis Christian A. , J. Phys. Chem. C, 03/2017, Volume 121, Number 8, p.4172–4180, (2017)
Surface Functionalization of Black Phosphorus via Potassium toward High-Performance Complementary Devices, Han, Cheng, Hu Zehua, Gomes Lídia C., Bao Yang, Carvalho Alexandra, Tan Sherman J. R., Lei Bo, Xiang Du, Wu Jing, Qi Dianyu, et al. , Nano Lett., 07/2017, Volume 17, Number 7, p.4122–4129, (2017)
Tailoring pores in graphene-based materials: from generation to applications, Yang, Tieshan, Lin Han, Zheng Xiaorui, Loh Kian Ping, and Jia Baohua , J. Mater. Chem. A, 08/2017, Volume 5, Number 32, p.16537–16558, (2017)
2016
Achieving Ultrafast Hole Transfer at the Monolayer MoS2 and CH3NH3PbI3 Perovskite Interface by Defect Engineering, Peng, Bo, Yu Guannan, Zhao Yawen, Xu Qing, Xing Guichuan, Liu Xinfeng, Fu Deyi, Liu Bo, Tan Jun Rong Sherm, Tang Wei, et al. , ACS Nano, 06/2016, Volume 10, Number 6, p.6383–6391, (2016)
Actively Tunable Visible Surface Plasmons in Bi2Te3 and their Energy-Harvesting Applications, Zhao, Meng, Zhang Jie, Gao Nengyue, Song Peng, Bosman Michel, Peng Bo, Sun Baoquan, Qiu Cheng-Wei, Xu Qing-Hua, Bao Qiaoliang, et al. , Advanced Materials, 04/2016, Volume 28, Number 16, p.3138–3144, (2016)
Analyzing Dirac Cone and Phonon Dispersion in Highly Oriented Nanocrystalline Graphene, Nai, Chang Tai, Xu Hai, Tan Sherman J. R., and Loh Kian Ping , Acs Nano, 01/2016, Volume 10, Number 1, p.1681–1689, (2016)
Chemical Vapor Deposition of High-Quality Large-Sized MoS2 Crystals on Silicon Dioxide Substrates, Chen, Jianyi, Tang Wei, Tian Bingbing, Liu Bo, Zhao Xiaoxu, Liu Yanpeng, Ren Tianhua, Liu Wei, Geng Dechao, Jeong Hu Young, et al. , Adv. Sci., 08/2016, Volume 3, Number 8, p.1600033, (2016)
Compression-induced graphite nanoplatelets orientation in fibre-reinforced plastic composites, Tan, Sheng Cai, Kwok Richard Wai Onn, Chan Jimmy Kwok Weng, and Loh Kian Ping , Compos. Pt. B-Eng., 04/2016, Volume 90, p.493–502, (2016)
Crystal Engineering of Naphthalenediimide-Based Metal-Organic Frameworks: Structure-Dependent Lithium Storage, Tian, Bingbing, Ning Guo-Hong, Gao Qiang, Tan Li-Min, Tang Wei, Chen Zhongxin, Su Chenliang, and Loh Kian Ping , ACS Appl. Mater. Interfaces, 11/2016, Volume 8, Number 45, p.31067–31075, (2016)
Engineering Bandgaps of Monolayer MoS2 and WS2 on Fluoropolymer Substrates by Electrostatically Tuned Many-Body Effects, Liu, Bo, Zhao Weijie, Ding Zijing, Verzhbitskiy Ivan, Li Linjun, Lu Junpeng, Chen Jianyi, Eda Goki, and Loh Kian Ping , Adv. Mater., 08/2016, Volume 28, Number 30, p.6457–+, (2016)
Exciton-Plasmon Coupling and Electromagnetically Induced Transparency in Monolayer Semiconductors Hybridized with Ag Nanoparticles, Zhao, Weijie, Wang Shunfeng, Liu Bo, Verzhbitskiy Ivan, Li Shisheng, Giustiniano Francesco, Kozawa Daichi, Loh Kian Ping, Matsuda Kazunari, Okamoto Koichi, et al. , Adv. Mater., 04/2016, Volume 28, Number 14, p.2709–2715, (2016)
Generation of 30 fs pulses from a diode-pumped graphene mode-locked Yb:CaYAlO4 laser, Ma, Jie, Huang Haitao, Ning Kaijie, Xu Xiaodong, Xie Guoqiang, Qian Liejia, Loh Kian Ping, and Tang Dingyuan , Optics Letters, 03/2016, Volume 41, Number 5, p.890–893, (2016)
Graphene and Graphene-like Molecules: Prospects in Solar Cells, Loh, Kian Ping, Tong Shi Wun, and Wu Jishan , Journal of the American Chemical Society, 02/2016, Volume 138, Number 4, p.1095–1102, (2016)
Heteroepitaxial growth of wafer scale highly oriented graphene using inductively coupled plasma chemical vapor deposition, Gao, Libo, Xu Hai, Li Linjun, Yang Yang, Fu Qiang, Bao Xinhe, and Loh Kian Ping , 2D Mater., 06/2016, Volume 3, Number 2, p.021001, (2016)
Highly efficient plasmon excitation in graphene-Bi2Te3 heterostructure, Lu, Yao, Song Jingchao, Yuan Jian, Zhang Lei, Wu Steve Qing Yang, Yu Wenzhi, Zhao Meng, Qiu Cheng-Wei, Teng Jinghua, Loh Kian Ping, et al. , J. Opt. Soc. Am. B-Opt. Phys., 09/2016, Volume 33, Number 9, p.1842–1846, (2016)

Pages

Theme inspired by Danetsoft