You are here

Biblio

Export 14 results:
Filters: Author is Zhang, Hua  [Clear All Filters]
2014
3D Carbon/Cobalt-Nickel Mixed-Oxide Hybrid Nanostructured Arrays for Asymmetric Supercapacitors, Zhu, Jianhui, Jiang Jian, Sun Zhipeng, Luo Jingshan, Fan Zhanxi, Huang Xintang, Zhang Hua, and Yu Ting , Small, 07/2014, Volume 10, Number 14, p.2937–2945, (2014)
Chemically engineered graphene oxide as high performance cathode materials for Li-ion batteries, Ai, Wei, Du Zhuzhu, Fan Zhanxi, Jiang Jian, Wang Yanlong, Zhang Hua, Xie Linghai, Huang Wei, and Yu Ting , Carbon, 09/2014, Volume 76, p.148–154, (2014)
Electron-Doping-Enhanced Trion Formation in Monolayer Molybdenum Disulfide Functionalized with Cesium Carbonate, Lin, Jiadan, Han Cheng, Wang Fei, Wang Rui, Xiang Du, Qin Shiqiao, Zhang Xue-Ao, Wang Li, Zhang Hua, Wee Andrew Thye Shen, et al. , {ACS} Nano, 05/2014, Volume 8, Number 5, p.5323–5329, (2014)
Encapsulation of nanoscale metal oxides into an ultra-thin Ni matrix for superior Li-ion batteries: a versatile strategy, Zhu, Jianhui, Jiang Jian, Ai Wei, Fan Zhanxi, Huang Xintang, Zhang Hua, and Yu Ting , Nanoscale, 09/2014, Volume 6, Number 21, p.12990–13000, (2014)
Evolution of disposable bamboo chopsticks into uniform carbon fibers: a smart strategy to fabricate sustainable anodes for Li-ion batteries, Jiang, Jian, Zhu Jianhui, Ai Wei, Fan Zhanxi, Shen Xiaonan, Zou Chenji, Liu Jinping, Zhang Hua, and Yu Ting , Energy & Environmental Science, 04/2014, Volume 7, Number 8, p.2670–2679, (2014)
Facile fabrication of hierarchical ZnCo2O4/NiO core/shell nanowire arrays with improved lithium-ion battery performance, Sun, Zhipeng, Ai Wei, Liu Jilei, Qi Xiaoying, Wang Yanlong, Zhu Jianhui, Zhang Hua, and Yu Ting , Nanoscale, 04/2014, Volume 6, Number 12, p.6563–6568, (2014)
Nitrogen and Sulfur Codoped Graphene: Multifunctional Electrode Materials for High-Performance Li-Ion Batteries and Oxygen Reduction Reaction, Ai, Wei, Luo Zhimin, Jiang Jian, Zhu Jianhui, Du Zhuzhu, Fan Zhanxi, Xie Linghai, Zhang Hua, Huang Wei, and Yu Ting , Advanced Materials, 09/2014, Volume 26, Number 35, p.6186–6192, (2014)
Redox-crosslinked graphene networks with enhanced electrochemical capacitance, Ai, Wei, Cao Xiehong, Sun Zhipeng, Jiang Jian, Du Zhuzhu, Xie Linghai, Wang Yanlong, Wang Xingjue, Zhang Hua, Huang Wei, et al. , Journal of Materials Chemistry A, 08/2014, Volume 2, Number 32, p.12924–12930, (2014)

Theme inspired by Danetsoft