You are here

Biblio

Export 11 results:
Filters: Author is Zhou, Wu  [Clear All Filters]
2017
Chemical Stabilization of 1T ' Phase Transition Metal Dichalcogenides with Giant Optical Kerr Nonlinearity, Tan, Sherman J. R., Abdelwahab Ibrahim, Ding Zijing, Zhao Xiaoxu, Yang Tieshan, Loke Gabriel Z. J., Lin Han, Verzhbitskiy Ivan, Poh Sock Mui, Xu Hai, et al. , J. Am. Chem. Soc., 02/2017, Volume 139, Number 6, p.2504–2511, (2017)
Chemical Vapor Deposition of Large-Size Monolayer MoSe2 Crystals on Molten Glass, Chen, Jianyi, Zhao Xiaoxu, Tan Sherman J. R., Xu Hai, Wu Bo, Liu Bo, Fu Deyi, Fu Wei, Geng Dechao, Liu Yanpeng, et al. , J. Am. Chem. Soc., 01/2017, Volume 139, Number 3, p.1073–1076, (2017)
Controlled growth of ultrathin Mo2C superconducting crystals on liquid Cu surface, Geng, Dechao, Zhao Xiaoxu, Li Linjun, Song Peng, Tian Bingbing, Liu Wei, Chen Jianyi, Shi Dong, Lin Ming, Zhou Wu, et al. , 2D Mater., 03/2017, Volume 4, Number 1, p.011012, (2017)
Large-Area and High-Quality 2D Transition Metal Telluride, Zhou, Jiadong, Liu Fucai, Lin Junhao, Huang Xiangwei, Xia Juan, Zhang Bowei, Zeng Qingsheng, Wang Hong, Zhu Chao, Niu Lin, et al. , Adv. Mater., 01/2017, Volume 29, Number 3, p.UNSP 1603471, (2017)
Molecular Beam Epitaxy of Highly Crystalline Monolayer Molybdenum Disulfide on Hexagonal Boron Nitride, Fu, Deyi, Zhao Xiaoxu, Zhang Yu-Yang, Li Linjun, Xu Hai, Jang A.-Rang, Yoon Seong In, Song Peng, Poh Sock Mui, Ren Tianhua, et al. , J. Am. Chem. Soc., 07/2017, Volume 139, Number 27, p.9392–9400, (2017)

Theme inspired by Danetsoft