You are here

Achieving Ultrafast Hole Transfer at the Monolayer MoS2 and CH3NH3PbI3 Perovskite Interface by Defect Engineering

TitleAchieving Ultrafast Hole Transfer at the Monolayer MoS2 and CH3NH3PbI3 Perovskite Interface by Defect Engineering
Publication TypeJournal Article
AuthorsPeng, Bo, Yu Guannan, Zhao Yawen, Xu Qing, Xing Guichuan, Liu Xinfeng, Fu Deyi, Liu Bo, Tan Jun Rong Sherm, Tang Wei, Lu Haipeng, Xie Jianliang, Deng Longjiang, Sum Tze Chien, and Loh Kian Ping

Theme inspired by Danetsoft