You are here

Actively Tunable Visible Surface Plasmons in Bi2Te3 and their Energy-Harvesting Applications

TitleActively Tunable Visible Surface Plasmons in Bi2Te3 and their Energy-Harvesting Applications
Publication TypeJournal Article
AuthorsZhao, Meng, Zhang Jie, Gao Nengyue, Song Peng, Bosman Michel, Peng Bo, Sun Baoquan, Qiu Cheng-Wei, Xu Qing-Hua, Bao Qiaoliang, and Loh Kian Ping

Theme inspired by Danetsoft