You are here

Aqueous rechargeable lithium batteries as an energy storage system of superfast charging

TitleAqueous rechargeable lithium batteries as an energy storage system of superfast charging
Publication TypeJournal Article
AuthorsTang, Wei, Zhu Yusong, Hou Yuyang, Liu Lili, Wu Yuping, Loh Kian Ping, Zhang Hanping, and Zhu Kai

Theme inspired by Danetsoft