You are here

Atomic-Scale Visualization of Quantum Interference on a Weyl Semimetal Surface by Scanning Tunneling Microscopy

TitleAtomic-Scale Visualization of Quantum Interference on a Weyl Semimetal Surface by Scanning Tunneling Microscopy
Publication TypeJournal Article
AuthorsZheng, Hao, Xu Su-Yang, Bian Guang, Guo Chen, Chang Guoqing, Sanchez Daniel S., Belopolski Ilya, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, Zhang Xiao, Sankar Raman, Alidoust Nasser, Chang Tay-Rong, Wu Fan, Neupert Titus, Chou Fangcheng, Jeng Horng-Tay, Yao Nan, Bansil Arun, Jia Shuang, Lin Hsin, and Hasan Zahid M.

Theme inspired by Danetsoft