You are here

Atomic-Scale Visualization of Quasiparticle Interference on a Type-II Weyl Semimetal Surface

TitleAtomic-Scale Visualization of Quasiparticle Interference on a Type-II Weyl Semimetal Surface
Publication TypeJournal Article
AuthorsZheng, Hao, Bian Guang, Chang Guoqing, Lu Hong, Xu Su-Yang, Wang Guangqiang, Chang Tay-Rong, Zhang Songtian, Belopolski Ilya, Alidoust Nasser, Sanchez Daniel S., Song Fengqi, Jeng Horng-Tay, Yao Nan, Bansil Arun, Jia Shuang, Lin Hsin, and Hasan Zahid M.

Theme inspired by Danetsoft