You are here

Bose-Einstein oscillators and the excitation mechanism of free excitons in 2D layered organic-inorganic perovskites

TitleBose-Einstein oscillators and the excitation mechanism of free excitons in 2D layered organic-inorganic perovskites
Publication TypeJournal Article
AuthorsPeng, Bo, Li Jian, Li Qi, Li Yue, Zhu Hai, Zhang Li, Wang Xin, Bi Lei, Lu Haipeng, Xie Jianliang, Deng Longjiang, Xu Qinghua, and Loh Kianping

Theme inspired by Danetsoft