You are here

Chemical Vapor Deposition of High-Quality Large-Sized MoS2 Crystals on Silicon Dioxide Substrates

TitleChemical Vapor Deposition of High-Quality Large-Sized MoS2 Crystals on Silicon Dioxide Substrates
Publication TypeJournal Article
AuthorsChen, Jianyi, Tang Wei, Tian Bingbing, Liu Bo, Zhao Xiaoxu, Liu Yanpeng, Ren Tianhua, Liu Wei, Geng Dechao, Jeong Hu Young, Shin Hyeon Suk, Zhou Wu, and Loh Kian Ping

Theme inspired by Danetsoft