You are here

Chemical Vapor Deposition of Large-Sized Hexagonal WSe2 Crystals on Dielectric Substrates

TitleChemical Vapor Deposition of Large-Sized Hexagonal WSe2 Crystals on Dielectric Substrates
Publication TypeJournal Article
AuthorsChen, Jianyi, Liu Bo, Liu Yanpeng, Tang Wei, Nai Chang Tai, Li Linjun, Zheng Jian, Gao Libo, Zheng Yi, Shin Hyun Suk, Jeong Hu Young, and Loh Kian Ping

Theme inspired by Danetsoft