You are here

Criteria for Directly Detecting Topological Fermi Arcs in Weyl Semimetals

TitleCriteria for Directly Detecting Topological Fermi Arcs in Weyl Semimetals
Publication TypeJournal Article
AuthorsBelopolski, Ilya, Xu Su-Yang, Sanchez Daniel S., Chang Guoqing, Guo Cheng, Neupane Madhab, Zheng Hao, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, Bian Guang, Alidoust Nasser, Chang Tay-Rong, Wang BaoKai, Zhang Xiao, Bansil Arun, Jeng Horng-Tay, Lin Hsin, Jia Shuang, and Hasan Zahid M.

Theme inspired by Danetsoft