You are here

Direct evidence of interaction-induced Dirac cones in a monolayer silicene/Ag(111) system

TitleDirect evidence of interaction-induced Dirac cones in a monolayer silicene/Ag(111) system
Publication TypeJournal Article
AuthorsFeng, Ya, Liu Defa, Feng Baojie, Liu Xu, Zhao Lin, Xie Zhuojin, Liu Yan, Liang Aiji, Hu Cheng, Hu Yong, He Shaolong, Liu Guodong, Zhang Jun, Chen Chuangtian, Xu Zuyan, Chen Lan, Wu Kehui, Liu Yu-Tzu, Lin Hsin, Huang Zhi-Quan, Hsu Chia-Hsiu, Chuang Feng-Chuan, Bansil Arun, and Zhou X. J.

Theme inspired by Danetsoft