You are here

Direct Superassemblies of Freestanding Metal-Carbon Frameworks Featuring Reversible Crystalline-Phase Transformation for Electrochemical Sodium Storage

TitleDirect Superassemblies of Freestanding Metal-Carbon Frameworks Featuring Reversible Crystalline-Phase Transformation for Electrochemical Sodium Storage
Publication TypeJournal Article
AuthorsKong, Biao, Zu Lianhai, Peng Chengxin, Zhang Yan, Zhang Wei, Tang Jing, Selomulya Cordelia, Zhang Liudi, Chen Hanxing, Wang Yang, Liu Yang, He Haili, Wei Jing, Ling Xiaocheng, Luo Wei, Yang Jianping, Zhao Zaiwang, Liu Yong, Yang Jinhu, and Zhao Dongyuan

Theme inspired by Danetsoft