You are here

Electrically-Excited Surface Plasmon Polaritons with Directionality Control

TitleElectrically-Excited Surface Plasmon Polaritons with Directionality Control
Publication TypeJournal Article
AuthorsDong, Zhaogang, Chu Hong-Son, Zhu Di, Du Wei, Akirnov Yuriy A., Goh Wei Peng, Wang Tao, Goh Kuan Eng J., Troadec C., Nijhuis Christian A., and Yang Joel K. W.

Theme inspired by Danetsoft