You are here

Electron-Doping-Enhanced Trion Formation in Monolayer Molybdenum Disulfide Functionalized with Cesium Carbonate

TitleElectron-Doping-Enhanced Trion Formation in Monolayer Molybdenum Disulfide Functionalized with Cesium Carbonate
Publication TypeJournal Article
AuthorsLin, Jiadan, Han Cheng, Wang Fei, Wang Rui, Xiang Du, Qin Shiqiao, Zhang Xue-Ao, Wang Li, Zhang Hua, Wee Andrew Thye Shen, and Chen Wei

Theme inspired by Danetsoft