You are here

"Electron/Ion Sponge"-Like V-Based Polyoxometalate: Toward High-Performance Cathode for Rechargeable Sodium Ion Batteries

Title"Electron/Ion Sponge"-Like V-Based Polyoxometalate: Toward High-Performance Cathode for Rechargeable Sodium Ion Batteries
Publication TypeJournal Article
AuthorsLiu, Jilei, Chen Zhen, Chen Shi, Zhang Bowei, Wang Jin, Wang Huanhuan, Tian Bingbing, Chen Minghua, Fan Xiaofeng, Huang Yizhong, Sum Tze Chien, Lin Jianyi, and Shen Ze Xiang

Theme inspired by Danetsoft