You are here

Emergence of Tertiary Dirac Points in Graphene Moire Superlattices

TitleEmergence of Tertiary Dirac Points in Graphene Moire Superlattices
Publication TypeJournal Article
AuthorsChen, Guorui, Sui Mengqiao, Wang Duoming, Wang Shuopei, Jung Jeil, Moon Pilkyung, Adam Shaffique, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Zhou Shuyun, Koshino Mikito, Zhang Guangyu, and Zhane Yuanbo

Theme inspired by Danetsoft