You are here

Epitaxial Growth of Single Layer Blue Phosphorus: A New Phase of Two-Dimensional Phosphorus

TitleEpitaxial Growth of Single Layer Blue Phosphorus: A New Phase of Two-Dimensional Phosphorus
Publication TypeJournal Article
AuthorsZhang, Jia Lin, Zhao Songtao, Han Cheng, Wang Zhunzhun, Zhong Shu, Sun Shuo, Guo Rui, Zhou Xiong, Gu Cheng Ding, Di Yuan Kai, Li Zhenyu, and Chen Wei

Theme inspired by Danetsoft