You are here

Gap States at Low-Angle Grain Boundaries in Monolayer Tungsten Diselenide

TitleGap States at Low-Angle Grain Boundaries in Monolayer Tungsten Diselenide
Publication TypeJournal Article
AuthorsHuang, Yu Li, Ding Zijing, Zhang Wenjing, Chang Yung-Huang, Shi Yumeng, Li Lain-Jong, Song Zhibo, Zheng Yu Jie, Chi Dongzhi, Quek Su Ying, and Wee Andrew T. S.

Theme inspired by Danetsoft