You are here

Giant photoluminescence enhancement in tungsten-diselenide-gold plasmonic hybrid structures

TitleGiant photoluminescence enhancement in tungsten-diselenide-gold plasmonic hybrid structures
Publication TypeJournal Article
AuthorsWang, Zhuo, Dong Zhaogang, Gu Yinghong, Chang Yung-Huang, Zhang Lei, Li Lain-Jong, Zhao Weijie, Eda Goki, Zhang Wenjing, Grinblat Gustavo, Maier Stefan A., Yang Joel K. W., Qiu Cheng-Wei, and Wee Andrew T. S.

Theme inspired by Danetsoft