You are here

Growth of Quasi-Free-Standing Single-Layer Blue Phosphorus on Tellurium Monolayer Functionalized Au(111)

TitleGrowth of Quasi-Free-Standing Single-Layer Blue Phosphorus on Tellurium Monolayer Functionalized Au(111)
Publication TypeJournal Article
AuthorsGu, Chengding, Zhao Songtao, Zhang Jia Lin, Sun Shuo, Yuan Kaidi, Hu Zehua, Han Cheng, Ma Zhirui, Wang Li, Huo Fengwei, Huang Wei, Li Zhenyu, and Chen Wei

Theme inspired by Danetsoft