You are here

Highly efficient plasmon excitation in graphene-Bi2Te3 heterostructure

TitleHighly efficient plasmon excitation in graphene-Bi2Te3 heterostructure
Publication TypeJournal Article
AuthorsLu, Yao, Song Jingchao, Yuan Jian, Zhang Lei, Wu Steve Qing Yang, Yu Wenzhi, Zhao Meng, Qiu Cheng-Wei, Teng Jinghua, Loh Kian Ping, Zhang Chao, and Bao Qiaoliang

Theme inspired by Danetsoft