You are here

Improved Photoelectrical Properties of MoS2 Films after Laser Micromachining

TitleImproved Photoelectrical Properties of MoS2 Films after Laser Micromachining
Publication TypeJournal Article
AuthorsLu, Junpeng, Lu Jia Hui, Liu Hongwei, Liu Bo, Chan Kim Xinhui, Lin Jiadan, Chen Wei, Loh Kian Ping, and Sow Chornghaur

Theme inspired by Danetsoft