You are here

Incorporation of well-dispersed sub-5-nm graphitic pencil nanodots into ordered mesoporous frameworks

TitleIncorporation of well-dispersed sub-5-nm graphitic pencil nanodots into ordered mesoporous frameworks
Publication TypeJournal Article
AuthorsKong, Biao, Tang Jing, Zhang Yueyu, Jiang Tao, Gong Xingao, Peng Chengxin, Wei Jing, Yang Jianping, Wang Yongcheng, Wang Xianbiao, Zheng Gengfeng, Selomulya Cordelia, and Zhao Dongyuan

Theme inspired by Danetsoft