You are here

Interlayer vibrational modes in few-quintuple-layer Bi2Te3 and Bi2Se3 two-dimensional crystals: Raman spectroscopy and first-principles studies

TitleInterlayer vibrational modes in few-quintuple-layer Bi2Te3 and Bi2Se3 two-dimensional crystals: Raman spectroscopy and first-principles studies
Publication TypeJournal Article
AuthorsZhao, Yanyuan, Luo Xin, Zhang Jun, Wu Junxiong, Bai Xuxu, Wang Meixiao, Jia Jinfeng, Peng Hailin, Liu Zhongfan, Quek Su Ying, and Xiong Qihua

Theme inspired by Danetsoft