You are here

Lateral Epitaxy of Atomically Sharp WSe2/WS2 Heterojunctions on Silicon Dioxide Substrates

TitleLateral Epitaxy of Atomically Sharp WSe2/WS2 Heterojunctions on Silicon Dioxide Substrates
Publication TypeJournal Article
AuthorsChen, Jianyi, Zhou Wu, Tang Wei, Tian Bingbing, Zhao Xiaoxu, Xu Hai, Liu Yanpeng, Geng Dechao, Tan Sherman Jun Rong, Fu Wei, and Loh Kian Ping

Theme inspired by Danetsoft