You are here

Low-Dimensional Transition Metal Dichalcogenide Nanostructures Based Sensors

TitleLow-Dimensional Transition Metal Dichalcogenide Nanostructures Based Sensors
Publication TypeJournal Article
AuthorsLi, Bang Lin, Wang Jinping, Zou Hao Lin, Garaj Slaven, Lim Chwee Teck, Xie Jianping, Li Nian Bing, and Leong David Tai

Theme inspired by Danetsoft