You are here

Modulating electronic transport properties of MoS2 field effect transistor by surface overlayers

TitleModulating electronic transport properties of MoS2 field effect transistor by surface overlayers
Publication TypeJournal Article
AuthorsLin, Jiadan, Zhong Jianqiang, Zhong Shu, Li Hai, Zhang Hua, and Chen Wei

Theme inspired by Danetsoft