You are here

Molecular Beam Epitaxy of Highly Crystalline Monolayer Molybdenum Disulfide on Hexagonal Boron Nitride

TitleMolecular Beam Epitaxy of Highly Crystalline Monolayer Molybdenum Disulfide on Hexagonal Boron Nitride
Publication TypeJournal Article
AuthorsFu, Deyi, Zhao Xiaoxu, Zhang Yu-Yang, Li Linjun, Xu Hai, Jang A.-Rang, Yoon Seong In, Song Peng, Poh Sock Mui, Ren Tianhua, Ding Zijing, Fu Wei, Shin Tae Joo, Shin Hyeon Suk, Pantelides Sokrates T., Zhou Wu, and Loh Kian Ping

Theme inspired by Danetsoft