You are here

Nanoscale determination of the mass enhancement factor in the lightly doped bulk insulator lead selenide

TitleNanoscale determination of the mass enhancement factor in the lightly doped bulk insulator lead selenide
Publication TypeJournal Article
AuthorsZeljkovic, Ilija, Scipioni Kane L., Walkup Daniel, Okada Yoshinori, Zhou Wenwen, Sankar R., Chang Guoqing, Wang Yung Jui, Lin Hsin, Bansil Arun, Chou Fangcheng, Wang Ziqiang, and Madhavan Vidya

Theme inspired by Danetsoft