You are here

Nexus fermions in topological symmorphic crystalline metals

TitleNexus fermions in topological symmorphic crystalline metals
Publication TypeJournal Article
AuthorsChang, Guoqing, Xu Su-Yang, Huang Shin-Ming, Sanchez Daniel S., Hsu Chuang-Han, Bian Guang, Yu Zhi-Ming, Belopolski Ilya, Alidoust Nasser, Zheng Hao, Chang Tay-Rong, Jeng Horng-Tay, Yang Shengyuan A., Neupert Titus, Lin Hsin, and Hasan Zahid M.

Theme inspired by Danetsoft