You are here

Palladium nanoparticle functionalized graphene nanosheets for Li-O-2 batteries: enhanced performance by tailoring the morphology of the discharge product

TitlePalladium nanoparticle functionalized graphene nanosheets for Li-O-2 batteries: enhanced performance by tailoring the morphology of the discharge product
Publication TypeJournal Article
AuthorsWang, Liang Jun, Zhang Jian, Zhao Xiao, Xu Lei Lei, Lyu Zhi Yang, Lai Min, and Chen Wei

Theme inspired by Danetsoft