You are here

Phosphorus Nanostripe Arrays on Cu(110): A Case Study to Understand the Substrate Effect on the Phosphorus thin Film Growth

TitlePhosphorus Nanostripe Arrays on Cu(110): A Case Study to Understand the Substrate Effect on the Phosphorus thin Film Growth
Publication TypeJournal Article
AuthorsZhang, Jia Lin, Zhao Songtao, Sun Shuo, Niu Tianchao, Zhou Xiong, Gu Cheng Ding, Han Cheng, Di Yuan Kai, Guo Rui, Wang Li, Li Zhenyu, and Chen Wei

Theme inspired by Danetsoft