You are here

Prediction of an arc-tunable Weyl Fermion metallic state in MoxW1-xTe2

TitlePrediction of an arc-tunable Weyl Fermion metallic state in MoxW1-xTe2
Publication TypeJournal Article
AuthorsChang, Tay-Rong, Xu Su-Yang, Chang Guoqing, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, Wang BaoKai, Bian Guang, Zheng Hao, Sanchez Daniel S., Belopolski Ilya, Alidoust Nasser, Neupane Madhab, Bansil Arun, Jeng Horng-Tay, Lin Hsin, and Hasan Zahid M.

Theme inspired by Danetsoft