You are here

Rational design of two-dimensional molecular donor-acceptor nanostructure arrays

TitleRational design of two-dimensional molecular donor-acceptor nanostructure arrays
Publication TypeJournal Article
AuthorsZhang, Jia Lin, Zhong Shu, Zhong Jian Qiang, Niu Tian Chao, Hu Wen Ping, Wee Andrew Thye Shen, and Chen Wei

Theme inspired by Danetsoft