You are here

Reversible multi-electron redox chemistry of pi-conjugated N-containing heteroaromatic molecule-based organic cathodes

TitleReversible multi-electron redox chemistry of pi-conjugated N-containing heteroaromatic molecule-based organic cathodes
Publication TypeJournal Article
AuthorsPeng, Chengxin, Ning Guo-Hong, Su Jie, Zhong Guiming, Tang Wei, Tian Bingbing, Su Chenliang, Yu Dingyi, Zu Lianhai, Yang Jinhu, Ng Man-Fai, Hu Yong-Sheng, Yang Yong, Armand Michel, and Loh Kian Ping

Theme inspired by Danetsoft