You are here

Ruthenium-Functionalized Hierarchical Carbon Nanocages as Efficient Catalysts for Li-O-2 Batteries

TitleRuthenium-Functionalized Hierarchical Carbon Nanocages as Efficient Catalysts for Li-O-2 Batteries
Publication TypeJournal Article
AuthorsWang, Liangjun, Lyu Zhiyang, Gong Lili, Zhang Jian, Wu Qiang, Wang Xizhang, Huo Fengwei, Huang Wei, Hu Zheng, and Chen Wei

Theme inspired by Danetsoft