You are here

Signatures of Fermi Arcs in the Quasiparticle Interferences of the Weyl Semimetals TaAs and NbP

TitleSignatures of Fermi Arcs in the Quasiparticle Interferences of the Weyl Semimetals TaAs and NbP
Publication TypeJournal Article
AuthorsChang, Guoqing, Xu Su-Yang, Zheng Hao, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, Belopolski Ilya, Sanchez Daniel S., Bian Guang, Alidoust Nasser, Chang Tay-Rong, Hsu Chuang-Han, Jeng Horng-Tay, Bansil Arun, Lin Hsin, and Hasan Zahid M.

Theme inspired by Danetsoft