You are here

Single-Layer Ternary Chalcogenide Nanosheet as a Fluorescence-Based "Capture-Release" Biomolecular Nanosensor

TitleSingle-Layer Ternary Chalcogenide Nanosheet as a Fluorescence-Based "Capture-Release" Biomolecular Nanosensor
Publication TypeJournal Article
Authors, Geldert Alisha, Lai Zhuangchai, Huang Ying, Yu Peng, Tan Chaoliang, Liu Zheng, Zhang Hua, and Lim Chwee Teck

Theme inspired by Danetsoft