You are here

Substoichiometric Molybdenum Sulfide Phases with Catalytically Active Basal Planes

TitleSubstoichiometric Molybdenum Sulfide Phases with Catalytically Active Basal Planes
Publication TypeJournal Article
AuthorsBao, Yang, Yang Ming, Tan Sherman Jun Rong, Liu Yan Peng, Xu Hai, Liu Wei, Nai Chang Tai, Feng Yuan Ping, Lu Jiong, and Loh Kian Ping

Theme inspired by Danetsoft