You are here

Surface Functionalization of Black Phosphorus via Potassium toward High-Performance Complementary Devices

TitleSurface Functionalization of Black Phosphorus via Potassium toward High-Performance Complementary Devices
Publication TypeJournal Article
AuthorsHan, Cheng, Hu Zehua, Gomes Lídia C., Bao Yang, Carvalho Alexandra, Tan Sherman J. R., Lei Bo, Xiang Du, Wu Jing, Qi Dianyu, Wang Li, Huo Fengwei, Huang Wei, Loh Kian Ping, and Chen Wei

Theme inspired by Danetsoft