You are here

Surface transfer doping induced effective modulation on ambipolar characteristics of few-layer black phosphorus

TitleSurface transfer doping induced effective modulation on ambipolar characteristics of few-layer black phosphorus
Publication TypeJournal Article
AuthorsXiang, Du, Han Cheng, Wu Jing, Zhong Shu, Liu Yiyang, Lin Jiadan, Zhang Xue-Ao, Hu Wen Ping, Oezyilmaz Barbaros, Neto A. H. Castro, Wee Andrew Thye Shen, and Chen Wei

Theme inspired by Danetsoft