You are here

Surface versus bulk Dirac state tuning in a three-dimensional topological Dirac semimetal

TitleSurface versus bulk Dirac state tuning in a three-dimensional topological Dirac semimetal
Publication TypeJournal Article
AuthorsNeupane, Madhab, Xu Su-Yang, Alidoust Nasser, Sankar Raman, Belopolski Ilya, Sanchez Daniel S., Bian Guang, Liu Chang, Chang Tay-Rong, Jeng Horng-Tay, Wang BaoKai, Chang Guoqing, Lin Hsin, Bansil Arun, Chou Fangcheng, and Hasan Zahid M.

Theme inspired by Danetsoft