You are here

Temperature Dependence of Anisotropic Thermal-Conductivity Tensor of Bulk Black Phosphorus

TitleTemperature Dependence of Anisotropic Thermal-Conductivity Tensor of Bulk Black Phosphorus
Publication TypeJournal Article
AuthorsSun, Bo, Gu Xiaokun, Zeng Qingsheng, Huang Xi, Yan Yuexiang, Liu Zheng, Yang Ronggui, and Koh Yee Kan

Theme inspired by Danetsoft