You are here

Topological Dirac surface states and superconducting pairing correlations in PbTaSe2

TitleTopological Dirac surface states and superconducting pairing correlations in PbTaSe2
Publication TypeJournal Article
AuthorsChang, Tay-Rong, Chen Peng-Jen, Bian Guang, Huang Shin-Ming, Zheng Hao, Neupert Titus, Sankar Raman, Xu Su-Yang, Belopolski Ilya, Chang Guoqing, Wang BaoKai, Chou Fangcheng, Bansil Arun, Jeng Horng-Tay, Lin Hsin, and Hasan Zahid M.

Theme inspired by Danetsoft