You are here

Tunable terahertz reflection of graphene via ionic liquid gating

TitleTunable terahertz reflection of graphene via ionic liquid gating
Publication TypeJournal Article
AuthorsWu, Yang, Qiu Xuepeng, Liu Hongwei, Liu Jingbo, Chen Yuanfu, Ke Lin, and Yang Hyunsoo

Theme inspired by Danetsoft