You are here

Tuning the electronic properties of ZnO nanowire field effect transistors via surface functionalization

TitleTuning the electronic properties of ZnO nanowire field effect transistors via surface functionalization
Publication TypeJournal Article
AuthorsHan, Cheng, Xiang Du, Zheng Minrui, Lin Jiadan, Zhong Jianqiang, Sow Chorng Haur, and Chen Wei

Theme inspired by Danetsoft