You are here

Two-dimensional Topological Crystalline Insulator Phase in Sb/Bi Planar Honeycomb with Tunable Dirac Gap

TitleTwo-dimensional Topological Crystalline Insulator Phase in Sb/Bi Planar Honeycomb with Tunable Dirac Gap
Publication TypeJournal Article
AuthorsHsu, Chia-Hsiu, Huang Zhi-Quan, Crisostomo Christian P., Yao Liang-Zi, Chuang Feng-Chuan, Liu Yu-Tzu, Wang BaoKai, Hsu Chuang-Han, Lee Chi-Cheng, Lin Hsin, and Bansil Arun

Theme inspired by Danetsoft